+420 702 286 286 (Pon-Pia 9:00 - 15:00)

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je AMI NÁBYTEK s.r.o., Spálená 95/25, 110 00 Praha – Nové Město (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Spálená 95/25, 110 00 Praha – Nové Město

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +420 731 393 200

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.12.2019.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre registráciu a vedenie užívateľského účtu

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť AMI NÁBYTEK s.r.o. so sídlom: Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná, Česká Republika, IČ: 05006848, DIČ: CZ05006848 (ďalej len ako "správca"), ako prevádzkovateľ internetového obchodu Aminabytok.sk na adrese www.aminabytok.sk, bude spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

1. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPRÁVCOM

Osobné údaje budú správcom spracovávané v rozsahu, v akom ste tieto správcovi dobrovoľne poskytli v súvislosti s prihlásením sa k odberu obchodných správ (newsletterov) zasielaných správcom, a to v rozsahu Vašich identifikačných údajov (meno a priezvisko, a v prípade, že ste podnikateľom, tiež údaje o Vašej firme, identifikačnom čísle, popr. tiež daňovom identifikačnom čísle), kontaktných údajov (Vaša fakturačná adresa, popr. v prípade, že ste podnikateľom, Vaše sídlo, ďalej telefónne číslo a e-mailová adresa, popr. doručovacia adresa, požadujete Ak doručenie tovaru na inú ako fakturačnú adresu), a ďalej v rozsahu údajov o Vašej nákupnej histórii (Vaše transakčné údaje z predchádzajúcich nákupov, vrátane bankového spojenia, uviedol ak ste toto z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s realizovanou kúpu tovaru, čísla uskutočnených objednávok a údaje o zakúpenom tovare, vydané faktúry).

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovania je tento Váš udeľovaný súhlas, popr. v rozsahu osobných údajov nevyhnutných pre splnenie práv a povinností vyplývajúce z právnych predpisov aj tieto predpisy.

3. ÚČELY ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú správcom spracovávané za účelom registrácie a vedenia používateľského účtu na správcom prevádzkovanom e-shopu, z ktorého môžete realizovať objednávky tovaru, prezerať históriu objednávok, stiahnuť elektronické faktúry za skôr vykonané nákupy, sledovať aktuálny stav spracovania objednávky a v nadväznosti na vytvorenie používateľského účtu tiež využiť možnosť zjednodušeného vykonávanie ďalších objednávok (systém si automaticky zapamätá údaje o Vás a doručovacie údaje), vrátane aj na účely s tým súvisiaceho zaradenie do databázy registrovaných užívateľov správcu.

4. DOBA SPRACOVANIE ÚDAJOV A ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRAVCOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané správcom po dobu trvania služby odberu obchodných oznámení (newsletterov) zasielaných správcom a ďalej po dobu 6 mesiacov po jej zrušení, resp. po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento účel. Tým nie je akokoľvek dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný dobrovoľne, pričom ho môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomného oznámenia adresovaného správcovi na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomného oznámenia adresovaného správcovi na adresu AMI NÁBYTEK s.r.o., Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná, Česká Republika. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

5. PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom;
 • Právo na opravu osobných údajov;
 • Právo na vymazanie osobných údajov;
 • Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť osobných údajov;
 • Právo na vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovanie;
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • Právo na oznámenie prípadov porušenia bezpečnosti osobných údajov.

Všetka vyššie uvedené práva je možné uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na adresu sídla správcu - AMI NÁBYTEK s.r.o., Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná, Česká Republika.

6. ŠPECIÁLNE PRÁVO NAMIETAT

Popri hore uvedených práv máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva na účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca bez ďalšieho osobné údaje už naďalej na tento účel spracovávať.

7. Právo sťažovať u dozorného orgánu

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnievate, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje Úradu pre ochranu osobných údajov:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
telefon: +421 /2/ 3231 3214
emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk

8. Prístup k osobným údajom a ich zabezpečenie

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správcu, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretej osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky právnych predpisov, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a osobné údaje.Těmito osobami môžu byť najmä osoby zabezpečujúce rozosielanie obchodných oznámení (newsletterov), ktoré však budú mať prístup k týmto údajom len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Všetky osobné údaje, ktoré budú správcovia poskytnuté, sú ukladané v bezpečnej databáze a chránené štandardnými postupmi (šifrovanie, prístup oprávnených osôb, atp.). Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (ktorým je prihlasovací e-mail) a heslom. Ste povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do svojho užívateľského účtu, pričom nie ste oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

9. Záverečné ustanovenia

Týmto potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne, a že ste bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súčasne potvrdzujete, že tento súhlas udeľujete slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne.

Bližšie údaje o spracovaní osobných údajov správcom nájdete v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je dostupný tu, a s ktorého obsahom a podmienkami ste sa zoznámil. Ďalšie podmienky ohľadom vedenia používateľského účtu sú obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú dostupné tu.

Ami Nábytek

Sme český výrobca nábytku a matracov. Od začiatku našej činnosti kladieme na prvom mieste dôraz na spokojnosť našich zákazníkov. Naše výrobky sú harakteristické vysokou estetikou, praktickým riešením a veľmi vysokou kvalitou. Neutíchajúci odhodlanie k dokonalosti zaručuje profesionálny prístup ku každej objednávke.

Systematicky sledujeme technologický pokrok, a najviac funkčné riešenie zavádzame do našej ponuky. Iba dobre zvolená drevená posteľ zaistí zdravý spánok, počas ktorého si človek oddýchne a zregeneruje sily po náročnom dni. Spoločnosť AmiNábytek je lídrom vo svojom odbore zameriavajúcim sa na výrobu nábytku z borovicového dreva. Naša ponuka je veľmi rozmanitá a možno v nej nájsť nielen lacné postele z borovicového dreva do spálne ale aj iný nábytok a ďalšie doplnky z tohto dreva. Priestranné skrine a debny, regály, komody a mnoho iných návrhov, ktoré môžete spájať do ľubovoľných celkov.

Nábytok vyrobený z prírodného dreva je veľmi pevný a pohodlný na užívanie a údržbe. Vďaka tomu si pri nákupe môžete byť istí, že sa jedná o investíciu na dlhú dobu. V súčasnej dobe ide mnoho firiem cestou tzv. Najmenšieho odporu a pre výrobu nábytku nepoužíva prírodné materiály, ale ich upravené náhrady. Bohužiaľ má toto vplyv na kvalitu tohto typu produktov.

Špecialisti spoločnosti Ami Nábytok sa starajú o to, aby boli v ponuke spoločnosti len vysoko kvalitné produkty. Každá posteľ a ďalšie predmety z ponuky firmy AmiNábytek boli podrobne opísané. V popisoch pridaných k produktom nájdete všetky dôležité informácie o danom výrobku. Kategória posteľou je rozdelená do podkategórií v závislosti na veľkosti postele. Veríme, že vďaka tomu budepro Vás vyhľadávanie vhodného produktu ešte jednoduchšie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky.

p 

 

 

photo

 

 

Zásady spracovanie osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len "Zásady") slúži na informovanie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov, ktoré sú poskytované spoločnosti AMI NÁBYTEK s.r.o., Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná, Česká Republika, IČ: 05006848, DIČ: CZ05006848 jakožto provozovateli internetového obchodu Aminabytok.sk na adrese www.aminabytok.sk, v súvislosti s nákupom tovaru v internetovom obchode alebo za iným účelom definovaným nižšie v týchto Zásadách. Tieto Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Zásadami zoznámil.

2. Spoločnosť AMI NÁBYTEK s.r.o. spracováva všetky poskytnuté osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

3. Tieto Zásady v nižšie uvedenom rozsahu dopĺňajú všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode Aminabytok.sk (ďalej len "VOP"). Pojmy vymedzené v VOP sa obdobne užijú aj pre tieto Zásady.

4. Tieto Zásady sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné od 25. 5. 2018.

II. Správca a subjekt osobných údajov

1. Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu, tj. Spoločnosť AMI NÁBYTEK s.r.o.

 • sídlom: Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná, Česká Republika
 • IČ: 05006848, DIČ: CZ05006848
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonický kontakt: +420 731 393 200

2. Subjektom osobných údajov je zákazník - zákazníkom sa pre účely týchto Zásad rozumie fyzická osoba, ktoraĀ užívateľom e-shopu, a ktorej osobné údaje sú správcom spracovávané. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, sa vždy považuje za zákazníka.

3. Povinnosť vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov nie je daná, a poverenec pre ochranu osobných údajov tak nebol vymenovaný.

III. Kategórie osobných údajov, ktoré správca spracováva

1. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k zákazníkovi, ktorého je tak správca osobných údajov schopný identifikovať.

2. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu môže zo strany správcu uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov, ktoré sú zákazníkom poskytované v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, popr. pri udelení súhlasu zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v článku IV. zásad:

 • 2.1. Identifikačné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka jednoznačne a nezameniteľne identifikovať, tj. Meno a priezvisko zákazníka a v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, tiež údaje o firme zákazníka, jeho identifikačnom čísle, popr . tiež daňovom identifikačnom čísle;

 • 2.2. Kontaktné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka skontaktovať, tj. Fakturačná adresa (v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, jeho sídlo), telefónne číslo a e-mailová adresa, popr. Doručovacia adresa , ak požaduje zákazník doručenie tovaru na inú ako fakturačnú adresu;

 • 2.3. Údaje o nákupnej histórii zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zistiť transakčné históriu zákazníka, tj. Transakčné údaje, vrátane bankového spojenia na zákazníka, uviedol ak toto zákazník z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s realizovanou kúpe tovaru , čísla uskutočnených objednávok a údaje o zakúpenom tovare, vydané faktúry;

 • 2.4. Ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne zákazníkom - ide napríklad o komentáre k urobeným objednávkam či iné záznamy komunikácie so zákazníkom.

3. Zákazník je povinný uvádzať pri poskytovaní osobných údajov správcovi všetky osobné údaje v presné a aktuálne podobe, pričom sa zaväzuje tytopři akejkoľvek zmene aktualizovať; osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú správcom považované za úplné a správne. Správca je oprávnený vyzvať zákazníka k aktualizácii osobných údajov, ktoré spracováva, a to v lehotách zodpovedajúcich potenciálnemu riziku vzniku ujmy z neaktuálnosti osobných údajov; správca nezodpovedá za neaktuálnosť osobných údajov v dôsledku nečinnosti zákazníka.

IV. Účely spracovania a právny základ spracovania, vrátane doby spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracovávané na účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom rozsah spracovávaných osobných údajov závisí na konkrétnom účelu spracovania. Pre niektoré účely spracovania je možné spracovávať osobné údaje priamo na základe zákonného právneho základu, kde sa nevyžaduje súhlas zákazníka s takýmto spracovaním osobných údajov, pričom druhú skupinu potom tvorí spracovanie, ktoré je možné len so súhlasom zákazníka.

2. Na spracovanie osobných údajov, na ktorý sa nevyžaduje súhlas zákazníka, je daný nasledujúce právny základ:

 • Spracovanie pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník - hlavne. Pre účely realizácie kúpnej zmluvy, zahŕňajúce vybavenie objednávky, plnenie zo zmluvy zahŕňajúce súvisiace komunikáciu so zákazníkom, odovzdanie tovaru na prepravu tovaru a konečný predaj objednaného tovaru a jeho dodanie zákazníkovi a vyúčtovanie príslušné kúpnej ceny - a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp.po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy;

 • Spracovanie pre splnenie právnych povinností, ktoré sú uložené správcovi - hlavne. Na účely plnenia účtovných adaňových povinností správcu - a to po nevyhnutne nutnú dobu podľa zákonných lehôt, ktoré sú stanovené právnymi predpismi (pr. Faktúry vystavenej správcom sú v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, pričom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. objednávky zákazníka);

 • Spracovanie pre splnenie právnych povinností, ktoré sú uložené správcovi - hlavne. Na účely plnenia účtovných adaňových povinností správcu - a to po nevyhnutne nutnú dobu podľa zákonných lehôt, ktoré sú stanovené právnymi predpismi (pr. Faktúry vystavenej správcom sú v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, pričom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. objednávky zákazníka);

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov pre spracovanie osobných údajov uvedené v predchádzajúcom odseku, pre ktorých je daný právny základ spracovania bez nutnosti udelenia súhlasu zákazníka, je vždy obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie konkrétneho účelu, pre ktorý sú spracovávané, a neprekročí rozsah osobných údajov vymedzený vyššie v kategóriách osobných údajov (článok III., ods. 2 Zásad) .Správce informuje zákazníka, že pre splnenie kúpnej zmluvy je vždy nevyhnutné poskytnutie a spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov zákazníka (článok III., ods. 2.1 . Zásad) a kontaktných údajov zákazníka (článok III., ods. 2.2. Zásad), ktoré sa stávajú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy, a bez ktorých nie je možné kúpnu zmluvu realizovať; spracovanie údajov o nákupnej histórii zákazníka (článok III., ods. 2.3. Zásad) potom nastáva v nadväznosti na realizáciu kúpnej zmluvy a slúži predovšetkým k ostatným právnym základom spracovania, ktoré boli uvedené vyššie v článku IV., ods. 2 Zásad, než je plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy. Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou zákazníka, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy.

4. K spracovaniu osobných údajov na nasledujúce účely sa potom vyžaduje súhlas zákazníka:

 • Zasielanie obchodných oznámení (newsletterov);
 • Vedenie používateľského účtu zákazníka.

5. Spracovanie osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom odseku je založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka, ktorý má zákazník právo kedykoľvek odvolať, o čom bude zákazník pred udelením súhlasu informovaný. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný zákazníkom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) .Detailnější informácie ohľadne udelenia súhlasov so spracovaním osobných údajov k vyššie uvedeným účely, vrátane rozsahu takto spracovávaných osobných údajov a doby trvania takéhoto spracovania, sú obsiahnuté v texte jednotlivých súhlasov, ktorými zákazník udeľuje právo osobné údaje k danému účelu spracovávať.

6. Ak nie je vyššie stanovené výslovne inak, sú osobné údaje spracovávané len po nevyhnutne potrebný čas, hlavne. Po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý správcovi umožňuje osobné údaje zákazníka spracovávať, a archivované podľa lehôt uložených právnymi předpisy.Po strate zákonného dôvodu je vykonávaný vymazanie príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané so súhlasom zákazníka, sú uchovávané len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, najdlhšie potom po dobu trvania udeleného súhlasu zákazníkom či do okamihu jeho odvolanie.

V. Spracovatelia a kategórie príjemcov osobných údajov

1. Správca môže sprístupniť osobné údaje zákazníka:

 • Spracovateľovi osobných údajov - tj. Osobe, ktorá vykonáva spracovanie osobných údajov pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov;
 • Príjemcovia osobných údajov - tj. Subjektu, ktorému sú osobné údaje poskytnuté.

2. Správca môže osobné údaje zákazníka poskytnúť na legitímne účely týmto kategóriám príjemcov:

 • Externým spolupracovníkom správcu a dodávateľom správca za účelom plnenia zmluvy;
 • Poskytovateľom poštových a platobných služieb;
 • Poskytovateľom dopravných a iných služieb zabezpečujúcich dopravu a odovzdaní tovaru zákazníkovi;
 • Poskytovateľom účtovných, audítorských a daňových služieb;
 • Inkasným agentúram a advokátskym kanceláriám (hlavne. Za účelom vymáhania pohľadávok);
 • Správcom IT systémov;
 • Orgánom verejnej moci (napr. Súdy, správne orgány).

3. Správca nezamýšľa prenášať osobné údaje zákazníka do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

VI. Informácie o právach zákazníka ako subjektu údajov

1. Správca spracováva osobné údaje zákazníka korektne, zákonným a transparentným spôsobom a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zákazník má zároveň právo sa na správcu kedykoľvek obrátiť, aby získal informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

2. Správca informuje zákazníka o jeho právach, ktorými sú:

 • 2.1. Právo na prístup k osobným údajom - na základe tohto práva má zákazník právo získať od správcu potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a v prípade, že tomu tak je, aj právo na informácie súvisiace s týmto spracovaním, event. V prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, aj kópiu spracúvaných osobných údajov;

 • 2.2. Právo na opravu osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o opravenie nepresností v osobných údajoch spracovávaných správcom, popr. Na doplnenie neúplných osobných údajov;

 • 2.3. Právo na výmazosobních údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o vymazanie akéhokoľvek či všetkých osobných údajov o ňom spracovávaných, a to ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, alebo ak zákazník odvolal súhlas s ich spracovaním (a neexistuje už ďalšie právne dôvod pre spracovanie) alebo vzniesol námietky proti spracovaniu (a neexistujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody správcu pre spracovanie), ďalej ak osobné údaje nezákonne spracované sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;

 • 2.4. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o obmedzení spracovaní osobných údajov o ňom, pokiaľ zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť) , alebo je ich spracovanie protiprávne, ale zákazník odmieta vymazanie takýchto osobných údajov, alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zákazníkom poskytnuté, avšak zákazník o spracovaní požiada (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému zákazník spracovávané osobné údaje potrebuje), alebo ak zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či oprávnené záujmy správcu prevažuje nad oprávnenými záujmami klienta;

 • 2.5. Právo na prenosnosť osobných údajov - v prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlasu, ktorý bol zákazníkom udelený, má zákazník právo na tzv. Prenosnosť týchto údajov a ich poskytnutie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom formáte ;

 • 2.6. Vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovanie - zákazník má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Správca v tej súvislosti uvádza, že nevykonáva žiadne automatizované spracovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby;

 • 2.7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - v prípade, keď zákazník poskytol správcovi súhlas so spracovaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, má zákazník právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné;

 • 2.8. Právo na oznámenie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov - zákazník má právo na informáciu od správcu o tom, že došlo k porušeniu bezpečnosti jeho osobných údajov, ak je súčasne pravdepodobné, že takýto prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb; uvedené právo zákazník nemá pri splnení stanovených podmienok (oi. ak správca prijal opatrenia na zabezpečenie, že sa vysoké riziko pravdepodobné neprejaví alebo vyžadovalo ak by takéto oznámenie neprimerané úsilie, kedy potom je nutné poskytnúť informáciu verejnými vyhláškami alebo podobného opatrenia) ;

 • 2.9. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu - zákazník má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnieva, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov; kontaktné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
telefon: +421 /2/ 3231 3214
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Proti rozhodnutiu dozorného orgánu má tiež zákazník právo na účinnú súdnu ochranu proti rozhodnutiu, ktoré sa ho týka.

Zákazník má tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov - zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že správca nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, ukončí správcu na základe také námietky spracovanie osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Rovnako tak môže zákazník vzniesť námietku proti spracovaniu v situácii, že jeho osobné údaje sú spracovávané na účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca bez ďalšieho osobné údaje už naďalej na tento účel spracovávať.

3. Všetka vyššie uvedené práva (s výnimkou práva podať sťažnosť dozornému orgánu) možno uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na adresu sídla správcu - AMI NÁBYTEK s.r.o., Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná, Česká Republika.

4. Na žiadosť, ktorá sa týka výkonu práv odberateľov, bude správca reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, v ktorej zákazníkovi poskytne informácie o prijatých opatreniach, a to spôsobom, akým bola podaná takáto žiadosť o uplatnenie práv (tj. Podľa okolností písomne alebo elektronickou formou). Uvedenú lehotu možno v prípade potreby (oi. Vzhľadom k zložitosti a počtu žiadostí) predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom o takomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, bude správca zákazníka vždy informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

5. Ak neprijme správcu opatrenie, o ktoré zákazník žiadal, informuje zákazníka v uvedenej lehote o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného orgánu a žiadať o súdnu ochranu.


Doprava zdarma
Pre vybrané akciové produkty

Najlepšie ceny
Najlepšie ceny na internete

Rýchle doručenie k Vám domov
Prepracovaná expredícia = rýchle dodanie tovaru

Tradícia 24 rokov
Sme spoľahlivá firma s dlhoročnou tradíciou

Spôsoby dopravy

Kuriérskej služby

Dobierka: 3 € Cena dopravy: 0 €

Prepravujúce firmy

up